Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego

Nr postępowania DUBELT/NATURA/8/2020

24 kwietnia 2020

Badania zasobów pokarmowych dubelta w próbach gleby

Szanowni Państwo,

 

Dnia 24.04.2020 r. fundacja Natura International Polska z siedzibą w Białymstoku 15-161 Białystok, ul. Żyzna 18/16, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

Badanie zasobów pokarmowych dubelta w próbach gleby

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

  1. pl
  2. en

Fundacja Natura International Polska jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000308204. NIP: 5783045121. REGON: 280381278

Adres: ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok. Tel: +48 58 7356529. E-mail: info@natura-international.org.pl