Więcej o projekcie na stronie: www.dubelt.org.pl

W świetle zakończonych i obecnie trwających lokalnych projektów ochrony dubelta, realizacja działań zaproponowanych w tym projekcie jest dostosowana do aktualnych potrzeb gatunku w poszczególnych ostojach. Większość projektów ochrony czynnej zostało dotychczasowo zrealizowanych na Podlasiu, co wywiera potrzebę skoncentrowania tego typu działań na Lubelszczyźnie. Należy podkreślić, że działania na Mazowszu skupią się jedynie do doszukiwaniu nowych stanowisk.

 

Cel 1 będzie zrealizowany poprzez wykup gruntów w obrębie obecnych lub historycznych stanowisk dubelta, poprawę warunków wilgotnościowych, odtworzenie siedlisk dubelta i wprowadzenie wypasu, jako najbardziej optymalnego sposobu kształtowania odpowiednich siedlisk dubelta. Zostanie również nawiązana współpraca z rolnikami w celu wprowadzenia wypracowanych w KPO modeli użytkowania w obrębie stanowisk dubelta.

 

Cel 2 będzie zrealizowany poprzez ochronę gniazd i tokowisk przed drapieżnikami naziemnymi. Działanie będzie zrealizowane poprzez odstrzał lisa i potencjalnie jenota w terytoriach sąsiadującymi z tokowiskami. Ze względu na fakt, że w Polsce jest realizowany Krajowy Monitoring Dubelta, działania w ramach realizacji Celu 3 skupiają się na doszukiwaniu nowych stanowisk oraz ocenie ich zagrożeń w ostojach priorytetowych w Polsce i na Białorusi.

 

Cel 4. Realizacja celu będzie polegać na aktywnym lobbowaniu zmian legislacyjnych w obrębie polityki rolnej, wodnej i łowieckiej, w celu wypracowania przepisów sprzyjających utrzymaniu właściwych warunków lęgowych dubelta.

 

Cel 5. Działania badawcze skupią się one na określeniu preferencji mikro- i makro-siedliskowych, wielkości areałów osobniczych i zasobów pokarmowych. Dodatkowy nacisk zostanie położony na badania samic, co zostanie zrealizowane przy użyciu wcześniej niedostępnych małych nadajników GPS-GSM.

 

Cel 6. W celu koordynacji realizacji KPO oraz niniejszego projektu, niezbędne jest założenie Grupy Roboczej złożonej z przedstawicieli wszystkich instytucji odpowiedzialnych i zaangażowanych w ochronę dubelta w Polsce. Działania promujące wymianę wiedzy na temat dubelta i jego ochrony zrealizowane będą poprzez coroczne sympozjum praktyków ochrony dubelta, stronę internetową i szereg materiałów promocyjnych, które będą wykorzystywane przy współpracy z rolnikami i innymi grupami interesu.

W ramach pierwszego projektu LIFE na ochronę dubelta w Dolinie Górnej Narwi (LIFE11 NAT/PL/436), zrealizowanym wraz z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków (2012-16), Natura International Polska przygotowała Krajowy Program Ochrony Dubelta w Polsce, który został zaakceptowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. Na podstawie KPO, przygotowaliśmy wraz z Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym, projekt LIFE na realizację pierwszego etapu Programu, w latach 2019-2024. 

 

Główną przyczyną spadku liczebności dubelta w Polsce oraz zmniejszenia jego zasięgu występowania w stosunku do lat 80-90 ubiegłego wieku, jest utrata siedlisk lęgowych na skutek niekorzystnych dla gatunku zmian środowiskowych, wywołanych głównie czynnikami antropogenicznymi. W latach 90. w. krajową populację dubelta oceniono na 750-900 tokujących samców. Aktualnie jego liczebność szacowana jest na 400-550 samców. W stosunku do lat 90. możemy więc mówić o drastycznym spadku liczebności gatunku sięgającym ponad 40%. Zdecydowanie najpoważniejszym aktualnym zagrożeniem dla populacji dubelta stwierdzonym we wszystkich ostojach kluczowych gatunku jest przesuszenie siedlisk zaś drugim w kolejności ich utrata na skutek zarastania. Jako istotne wskazano również drapieżnictwo gatunków rodzimych i introdukowanych.

  1. pl
  2. en

Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta

Cele projektu

Informacje ogólne

Główne działania

© Marcin Lenart

Głównym celem projektu jest zatrzymanie spadku liczebności dubelta oraz osiągnięcie właściwego stanu zachowania lęgowej populacji w Polsce. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację sześciu celów szczegółowych oraz towarzyszących im działań. Wynikają one bezpośrednio z analizy oceny stanu zachowania populacji dubelta i jego siedlisk oraz stwierdzonych zagrożeń, opracowanych w ramach przygotowania Krajowego Programu Ochrony (KPO) dubelta.

 

Zatrzymanie spadku liczebności oraz osiągnięcie właściwego stanu ochrony dubelta zostanie osiągnie poprzez realizację następujących celów pośrednich:

 

1) Utrzymanie siedlisk we właściwym stanie ochrony

2) Zwiększenie sukcesu lęgowego poprzez redukcję drapieżnictwa

3) Monitoring parametrów populacji i stanu zachowania siedlisk

4) Konsultowanie aktów prawnych i dokumentów strategicznych

5) Badania ekologii dubelta oraz zasięgu i wybiórczości siedliskowej

6) Koordynacja realizacji Programu i propagowanie wiedzy o dubelcie i jego ochronie.

Fundacja Natura International Polska jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000308204. NIP: 5783045121. REGON: 280381278

Adres: ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok. Tel: +48 58 7356529. E-mail: info@natura-international.org.pl