Fundacja Natura International Polska powstała w 2008 roku z nastawieniem na inicjowanie kompleksowych projektów ochrony przyrody.


Nazwa „International” wzięła się z jednego z podstawowych założeń organizacji jakim jest budowanie wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami ochrony przyrody z Europie Zachodniej i Wschodniej – regionów znajdujących się na innych etapach przekształceń w przyrodzie a zarazem oferujących odmienne doświadczenie w ochronie zasobów przyrodniczych. Jak się okazuje, ze względu na postępującą mechanizację w rolnictwie oraz zmiany klimatyczne, przekształcenia siedlisk krajobrazu rolniczego w Polsce zbliżają się do tych obserwowanych wcześniej w Europie Zachodniej. Dla przykładu, od dawna stosowane tam metody ochrony rezerwatowej dla ptaków siewkowych są w tej chwili potrzebne dla zachowania tej grupy ptaków w Polsce. Ambicją Fundacji jest przekazywanie tych doświadczeń dalej na Białoruś i Ukrainę w celu spowolnienia tam też obserwowanych skutków przekształceń w krajobrazie rolniczym.

Początkowo strategią Fundacji była działalność w roli inicjatora projektów ochrony przyrody w partnerstwie z większymi organizacjami pozarządowymi w Polsce Wschodniej, gdzie zasięg i stopień przekształceń w krajobrazie rolniczym był stosunkowo niewielki, a więc istniała szansa na spowolnienie ich działania w najbardziej wartościowych przyrodniczo obszarach w Polsce. Fundacja nie miała własnych funduszy, a członkowie Zarządu nie mogli zaangażować się w jej rozwój w pełnym wymiarze czasowym. Inicjowanie dużych projektów ochrony najwartościowszych obszarów przyrodniczych w Polsce dawało największe korzyści przyrodnicze przy ograniczonych zasobach Fundacji. W ten sposób, z inicjatywy i przy udziale Fundacji, powstały cztery projekty LIFE o łącznym budżecie ponad 9 milionów EUR (ok. 39 milionów złotych). 


Dotychczas, rolą Fundacji w realizowanych projektach były działania miękkie nastawione na prowadzenie badań telemetrycznych, wybiórczości siedliskowej i wymagań pokarmowych dubelta, orlika krzykliwego i gadożera, na podstawie których Fundacja przygotowała Krajowy Program Ochrony Dubelta oraz Strategię Ochrony Ptaków Strefowych na Lubelszczyźnie. W ten sposób Fundacja uzupełniała się z partnerami nastawionymi głównie na ochronę czynną.


Obecnie realizowany jest projekt nastawiony na implementację pierwszego etapu KPO Dubelta, w którym Fundacja poszerzyła zakres badań telemetrycznych i wymagań siedliskowych na nowe typy siedlisk krajobrazowych, koordynuje działania monitoringowe i Grupę Roboczą KPO oraz aktywnie udziela się w projektowaniu tworzonych obecnie programów rolno-środowiskowych. Zadaniem Fundacji jest również stworzenie strategii zarządzania wodą na Zbiorniku Siemianówka, co będzie miało pozytywny wpływ na poziom wody w całej dolinie Górnej Narwi. Po raz pierwszy również, Fundacja zaangażowała się w wykup gruntów, odtwarzanie siedlisk i redukcję drapieżników dla ochrony dubelta.


Strategią Fundacji jest poszerzenia zasięgu ochrony czynnej w miejscach o najwyższych wartościach przyrodniczych, wraz z innymi organizacjami pozarządowymi, w celu wprowadzenia odpowiedniego użytkowania, zarządzania wodą i ochrony lęgów przed drapieżnikami. Celem jest stworzenie dużych partnerskich rezerwatów, w których zapewnione będą odpowiednie warunki siedliskowe rzadko już spotykane w dolinach rzecznych i torfowiskach włącznie z Doliną Biebrzy. Jednocześnie, jesteśmy świadomi, że należy pracować nad podpartymi naukowo rozwiązaniami systemowymi, takimi jak programy rolno-środowiskowe, prawo wodne czy konieczna rewizja ochrony lisa przeciw wściekliźnie.

  1. pl
  2. en

Kilka słów o nas

© Michał Korga

© Michał Korga

Nasze wartości i cele

Przyroda jest fundamentem życia na Ziemi; warunkiem ludzkiej egzystencji, duchowego wzrostu i jakości życia. Wierzymy, że ludzie mają obowiązek zachowania przyrody dla obecnych i przyszłych pokoleń, które są zależne od ich środowiska.

 

Natura International Polska przyczynia się do ochrony i promowania naturalnych ekosystemów, wspierania rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego lokalnych społeczności.

Dotychczasowa działalność

Charakterystyka naszych działań

Posiadamy gruntowną wiedzę i doświadczenie w ochronie przyrody, zarówno w Europie Zachodniej jak i Wschodniej, przez co budujemy efektywne partnerstwa i wymianę doświadczeń.

Pracujemy z przedstawicielami różnych sektorów, zwłaszcza społeczności lokalnych, samorządów, organizacji pozarządowych i instytucji badawczych, w celu wspierania wymiany wiedzy i doświadczeń.

Katalizacja projektów

Działamy, jako katalizator przedsięwzięć ochrony przyrody, rozpoznajemy problemy i luki w działaniach na rzecz ochrony i staramy się je rozwiązać poprzez mobilizację i ukierunkowaną współpracę.

Szeroka współpraca

Wymiana doświadczeń

Ludzie Fundacji

Michał Fabiszewski zajmuje się przeglądaniem i lobbowaniem procesów legislacyjnych i lokalnych rozporządzeń mających wpływ na stan zachowania populacji dubelta. Geniusz GIS - przygotowuje warstwy i bazy danych niezbędne do realizacji działań w terenie.

Michał Korniluk pełni funkcję członka zarządu i jest odpowiedzialny za działania naukowe i monitoringowe. Obecnie pracuje w projekcie LIFE KPO Dubelt, który zresztą sam napisał. Mistrz wytwarzania pizzy, z której zapewne czerpie swój niewyczerpalny zapał.

Daniel Piec jest założycielem Fundacji i pełni funkcję Kierownika Jednostki. Na co dzień koordynuje projekty LIFE z ramienia RSPB. Operuje nomadycznie, mieszka w Wielkiej Brytanii, ale sercem ciągle bliski polskiej przyrodzie. 

Fundacja Natura International Polska jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000308204. NIP: 5783045121. REGON: 280381278

Adres: ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok. Tel: +48 58 7356529. E-mail: info@natura-international.org.pl