Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego

Nr postępowania DUBELT/LTO/53/2022

03 listopada 2022

Odtworzenie siedlisk dubelta poprzez usunięcie krzewów oraz wyrównanie terenu w ostoi Krowie Bagno

 

Szanowni Państwo,

 

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, NIP: 712-016-94-26, REGON: 430525669, adres do korespondencji:  ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

 

„Odtworzenie siedlisk dubelta poprzez usunięcie krzewów oraz wyrównanie terenu w ostoi Krowie Bagno”

 

 

prowadzonego w ramach projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015). Zadanie to jest częścią w/w Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D).

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się na stronie Zamawiającego: http://www.lto.org.pl/index.php?id=147 oraz na stronie  projektu: https://www.dubelt.org.pl/zamowienia.html

 

 

 

  1. pl
  2. en

Fundacja Natura International Polska jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000308204. NIP: 5783045121. REGON: 280381278

Adres: ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok. Tel: +48 58 7356529. E-mail: info@natura-international.org.pl