Zakończyliśmy pierwsze odłowy dubelta

Po wielu dywagacjach związanych z panującą pandemią Covid-19, zdecydowaliśmy się przeprowadzić serię odłowów dubelta na czterech tokowiskach (po dwa na Podlasie i Lubelszczyznę) w celu wyposażenia ich w miniaturowe nadajniki GPS-GSM. Łącznie, 30 samców oraz 4 samice otrzymało nadajniki. Celem tych badań jest określenie zasięgu przemieszczeń oraz zbadanie wybiórczości siedliskowej żerujących ptaków w obrębie zasięgu tokowiska. Wykorzystaliśmy w tym celu nadajniki chińskiej firmy Druid Technology dającej możliwość przekazu danych przez sieć telefonii komórkowej oraz przy użyciu technologii Bluetooth.

 

 

Zastosowanie nadajników daje nam możliwość zdobycia informacji na temat wielkości areału tokowiska, czyli powierzchni wykorzystywanej przez dubelty wokół tokowiska do żerowania i najczęściej również gniazdowania. Zasięg areału tokowiska wskazuje nam natomiast na jakim obszarze powinniśmy przeprowadzać zabiegi ochrony czynnej. Areały tokowisk różnią się swoim zasięgiem w zależności od typu siedliska, użytkowania i prawdopodobnie również warunków hydrologicznych panujących w danym roku. Będziemy mogli również określić jakie użytkowanie rolnicze zapewnia zarówno odpowiednie żerowiska oraz bezpiecznie miejsca gniazdowania dla samic. Ze względu na wysoki koszt energetyczny toków (podczas jednej nocy samiec może stracić do 7% swojej masy ciała!!!), samce dubeltów potrzebują siedlisk obfitych w bezkręgowce glebowe. Dubelty żywią się głównie dżdżownicami, które muszą być nie tylko obecne, lecz również dostępne, co można zapewnić dzięki utrzymaniu relatywnie niskiej roślinność i wilgotności gleby. Samice natomiast umieszczają gniazda w wyższej roślinności, dlatego dubelty potrzebują urozmaiconej struktury roślinności wokół tokowisk. Preferowane miejsca żerowania mogą się zmieniać w ciągu sezonu lęgowego, w zależności od użytkowania poszczególnych działek. W celu dobrego zrozumienia wymagań siedliskowych dubelta prowadzimy zatem badania we wszystkich typach siedlisk i przeprowadzamy pomiary siedliskowe w konkretnych miejsca żerowania, na podstawie pozycji GPS przemieszczających się ptaków w obrębie całego sezonu lęgowego.

 

Nie wszystkie samce pozostają w areałach tokowisk, na których zostały schwytane. Okazuje się bowiem, że spora ich część odwiedza inne tokowiska, czasem nawet kilka w ciągu nocy, również te zlokalizowane poza granicami Polski, w Białorusi, na Ukrainie a nawet w Rosji. W celu ochrony populacji występującej w Polsce, zachodzi zatem potrzeba ochrony wszystkich najważniejszych tokowisk, również tych zlokalizowanych poza granicami naszego kraju. W tym roku przeprowadzamy inwentaryzacje przygranicznych tokowisk na Białorusi i Ukrainie w celu określenia ich wielkości, zagrożeń i sposobów gospodarowania.

 

 

Nałożenie nadajników to dopiero początek długiej ścieżki do zbadania preferencji siedliskowych dubeltów, a następnie zaplanowania i implementacji skutecznych działań ochronnych. Będziemy na bieżąco informować Państwa o dalszych postępach i wynikach naszych badań. Dziękujemy licznym wolontariuszom za pomoc w przeprowadzeniu odłowów. 

 

Prace przeprowadzono w ramach projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I”, finansowanego przez Program LIFE i NFOŚiGW, i realizowanego przez Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne i Natura International Polska. Więcej informacji o projekcie i dubelcie znajdują się na stronie projektu pod adresem www.dubelt.org.pl.

 

Zakup nadajników dofinansowany został ze środków pochodzących z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i Lublinie.

 

                                                                          

 

                                                                                       

 

  1. pl
  2. en
10 maja 2020

Fundacja Natura International Polska jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000308204. NIP: 5783045121. REGON: 280381278

Adres: ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok. Tel: +48 58 7356529. E-mail: info@natura-international.org.pl